Претрага сајта

ДА БИ СТЕ БИЛИ УСПЕШНИ И ПРИЗНАТИ, ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ЉУДСИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ И КОМОРА МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ СУ ОБЕЗБЕДИЛИ ЗА ВАС 5 ЛИЦЕНЦИ КОЈЕ ДОКАЗУЈУ ДА СТЕ ПРАВА ОСОБА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

 

Лиценцирани Менаџер Људских Ресурса - Licensed Manager for HR

 

Лиценцирани Менаџер Људских Ресурса, ЛМЉР - LMHR (Licensed Manager of HR), је за оне професионалце који имплементирају политику и стратегију организације за рад, радне односе, запослене, служе као референтна тачка за запослене и заинтересоване стране, пружају услуге из управљања људским ресурсима и обављају оперативне функције. Лиценцирање испитује теме као што су лидерство и управљање, етичка пракса, пословна способност, управљање односима, консултације, критичка процена, глобална и културна ефикасност и комуникација.

Стицање лиценце, Лиценцирани Менаџер Људских Ресурса, ЛМЉР - LMHR (Licensed Manager of HR), захтева од кандидата да положи испит који се састоји од 150 питања + 25 предтест питања, која су комбинација знања и ситуационих процена.

Да бисте испунили захтеве за полагање испита и добијање лиценце, Лиценцирани Менаџер Људских Ресурса, ЛМЉР - LMHR (Licensed Manager of HR), морате да:

 • Имате најмање пет година искуства на професионалној позицији за људске ресурсе + минимум мастер диплому факултета
 • Имате најмање седам година искуства на професионалној позицији у области менаџмента људских ресурса + диплому факултета
 • Имате најмање десет година искуства на професионалној позицији за људске ресурсе + диплому високе школе

 

Формат и дужина испита

 • Време испита: 3 сата
 • Дужина испита: 150 заданих питања (углавном вишеструки избор) + 25 предтест питања

Шта је покривено?

 • Стратешки менаџмент - 28%
  • Шта је менаџмент?
  • Шта је организовање?
  • Шта је менаџер?
  • Менаџмент људских ресурса
  • Улога људских ресурса у организацији
  • Стратешко планирање
  • Процена интерног и спољашњег окружења
  • Евалуација стратешког доприноса људских ресурса
  • Етичка решења за организацију
  • Политика људских ресурса
  • Стратешки утицај организационе правде на менаџмент људских ресурса
  • Људски ресурси и законска регулатива
 • Планирање и запошљавање - 16%
  • Законска регулатива која утиче на права запослених
  • Потреба организације за радницима
  • Анализа посла
  • Регрутовање
  • Селекција људских ресурса
  • Социјализација и оријентација запослених
  • Стратегија укључивања запослених
  • Процедуре у менаџменту људских ресурса
  • Одлазак из организације
  • Вођење документације у области рада
 • Развој људских ресурса - 14%
  • Дефинисање основних појмова
  • Законска регулатива која утиче на развој људских ресурса
  • Развој људских ресурса и организација
  • Иницијативе организационог развоја
  • Учење код одраслих и мотивација
  • Тренинг и развој
  • Менаџмент талентом
  • Развој лидера
  • Менаџмент перформансама
 • Награђивање запослених - 11%
  • Утицај законске регулативе на награђивање запослених
  • Стратешки фокус организације на награђивање запослених
  • Компензациона структура
  • Компензациони систем
  • Програми бенефита за запослене
  • Бенефити у државној служби
  • Oдложени планови надокнаде
  • Остали неструктурни бенефити
  • Компензациони програми и програми бенефита за интернационалне запослене
  • Евалуација награђивања запослених и комуникација са запосленима
 • Радно законодавство - 28%
  • Појам, предмет, методи и значај радног права
  • Настанак, развој и место радног права у правном систему
  • Извори радног права
  • Основна начела радног права
  • Радни однос
  • Заснивање радног односа
  • Рад ван радног односа и самозапошљавање
  • Индивидуални радни однос
  • Колективно радно право и колективни радни односи
  • Надзор над применом прописа о раду
  • Радни односи у државним органима
  • Радни односи у органима аутономне покрајине и органима локалне самоуправе
 • Управљање ризиком - 3%
  • Организациони ризик
  • Утицај законске регулативе
  • Сигурност
  • Здравље
  • Приватност

Након успешно завршене обуке кандидати могу полагати испит за стицање лиценце из менаџмента људских ресурса. Сви кандидати који прођу обуку организовану од стране Коморе менаџера људских ресурса Србије, приликом прве пријаве ослобођени су накнаде приликом подношења захтева за полагање испита.

Цена?

Полагање лиценцног испита спроводи се на лични захтев кандидата, у складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Коморе менаџера људских ресурса Србије.

Кандидат подноси захтев за полагање лиценцног испита Комори или надлежној канцеларији најкасније 60 дана пре истека лиценцног периода.

Документација коју је неопходно доставити за полагање лиценцног испита:

1. Захтев за полагање лиценцног испита (преузмите образац захтева). Накнада приликом подношења захтева је 15.000,00 динара.
2. Доказ о уплати надокнаде за полагање лиценцног испита. Накнада за полагање лиценцног испита износи 30.000,00 динара.

Термини за полагање лиценцног испита су март и октобар текуће године.

Лиценцни испит се полаже он-лајн или писмено. Изузетно, Комисија може из оправданих разлога омогућити и усмено полагање испита.

Накнаду уплаћује кандидат на текући рачун организатора полагања испита. Кандидат је у обавези да доказ о извршеној уплати достави Комори најкасније 7 дана пре датума одржавања лиценцног испита.

Уколико кандидат из оправданих разлога не приступи полагању лиценцног испита, има право на повраћај новца уплаћеног на име накнаде за полагање лиценцног испита. О разлозима кандидат је дужан да писмено обавести Комору најмање 24 сата пре времена утврђеног за почетак испита, која о томе обавештава Комисију за полагање лиценцног испита. Кандидат који из неоправданих разлога не приступи полагању лиценцног испита или не обавести Комору у року из претходног става, губи право на повраћај новца уплаћеног на име накнаде за полагање лиценцног испита. Оправданост разлога утврђује Комисија за полагање лиценцног испита. Одлуку о враћању трошкова доноси директор Коморе на предлог Комисије.

Трајање и продужење важења лиценце?

Лиценца важи четири године након полагања и стицања. Да би се задржао овај акредитив, мора се сакупити 90 бодова за релиценцирање у периоду од четири године или поново полагати испит.

НАПОМЕНА: У складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Коморе менаџера људских ресурса Србије особе које не испуњавају услове за обнављање лиценце прописане овим правилником, дужна је да поднесе захтев за полагање лиценцног испита у року од 60 дана пре истека лиценцног периода.